** . . .
अथ शब्दादिवर्गः
mi hg
312 Goddess of speech
fffffff
ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती
ब्राह्मी f. भारती f. भाषा f. गिर् f. वाच् f. वाणी f. सरस्वती f.
313 Voice or Speech
mfnnnn
व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः
व्याहार m. उक्ति f. लपित n. भाषित n. वचन n. वचस् n.
314 Ungrammatical language
mm
अपभ्रंशो ऽपशब्दः स्यात् 
अपभ्रंश m. अपशब्द m.
Word
mm
 शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः
शब्द m. वाचक m.
315 Sentence
n
तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता
वाक्य n.
316 Vedas
fmmf
श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी 
श्रुति f. वेद m. आम्नाय m. त्रयी f.
Duty enjoined by them
m
 धर्मस्तु तद्विधिः
धर्म m.
317 Three vedas
fnnf
स्त्रियामृक् सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी
ऋक् f. सामन् n. यजुष् n. त्रयी f.
** Six vedangas
(( शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः 
** . . .
छन्दोविचित्तिरित्येष षडङ्गो वेद उच्यते ))
318 Vedanga
f
शिक्षेत्यादि श्रुतेरङ्गम् 
शिक्षा f.
Aum
mm
 ओङ्कारप्रणवौ समौ
ओङ्कार m. प्रणव m.
319 History
mn
इतिहासः पुरावृत्तम् 
इतिहास m. पुरावृत्त n.
Accents
m
 उदात्ताद्यास्त्रयः स्वराः
स्वर m.
320 Logic (1), Ethics (1)
ff
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिः तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः
आन्वीक्षिकी f. दण्डनीति f.
321 Story
f
आख्यायिकोपलब्धार्था 
आख्यायिका f.
Epic story
n
 पुराणं पञ्चलक्षणम्
पुराण n.
322 Fiction
f
प्रबन्धकल्पना कथा 
कथा f.
Riddle
ff
 प्रवह्लिका प्रहेलिका
प्रवह्लिका f. प्रहेलिका f.
323 Code of laws
ff
स्मृतिस्तु धर्मसंहिता 
स्मृति f. धर्मसंहिता f.
Compilation and abridgement
fm
 समाहृतिस्तु सङ्ग्रहः
समाहृति f. सङ्ग्रह m.
324 Poetic challenge line for completion
ff
समस्या तु समासार्था 
समस्या f. समासार्था f.
Rumor
ff
 किंवदन्ती जनश्रुतिः
किंवदन्ती f. जनश्रुति f.
325 Tidings or intelligence
ffmm
वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्याद् 
वार्ता f. प्रवृत्ति f. वृत्तान्त m. उदन्त m.
Name or appellation
m
 अथाह्वयः
आह्वय m.
326 . . .
ffnnn
आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च
आख्या f. आह्वा f. अभिधान n. नामधेय n. नामन् n.
327 A call or summons
ffnn
हूतिराकारणाऽऽह्वानं 
हूति f. आकारणा f. आकारणं n. आह्वान n.
Clamour
f
 संहूतिर्बहुभिः कृता
संहूति f.
328 A contest or lawsuit
mm
विवादो व्यवहारः स्याद् 
विवाद m. व्यवहार m.
Preface or introduction
mn
 उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्
उपन्यास m. वाङ्मुख n.
329 An example
mm
उपोद्धात उदाहारः 
उपोद्धात m. उदाहार m.
An oath
nm
 शपनं शपथः पुमान्
शपन n. शपथ m.
330 A question
mmf
प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च 
प्रश्न m. अनुयोग m. पृच्छा f.
An answer
nn
 प्रतिवाक्योत्तरे समे
प्रतिवाक्य n. उत्तर n.
331 Groundless demand
m
मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम् 
मिथ्याभियोग m.
False accusation
n
 अथ मिथ्याभिशंसनम्
मिथ्याभिशंसन n.
332 . . .
m
अभिशापः 
अभिशाप m.
Sound indicating affection and satisfaction
m
 प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः
प्रणाद m.
333 Fame
nff
यशः कीर्तिः समज्ञा च 
यशस् n. कीर्ति f. समज्ञा f.
Praise
mnff
 स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः
स्तव m. स्तोत्र n. स्तुति f. नुति f.
334 Repeated words
n
आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तम् 
आम्रेडित n.
Shouting
nf
 उच्चैर्घुष्टं तु घोषणा
उच्चैर्घुष्ट n. घोषणा f.
335 Distressed speech
f
काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः
काकु f.
336 Censure, blame or contempt
mmmmm
अवर्णाऽक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत्
अवर्ण m. आक्षेप m. निर्वाद m. परीवाद m. अपवाद m.
337 . . .
mfffn
उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे
उपक्रोश m. जुगुप्सा f. कुत्सा f. निन्दा f. गर्हण n.
338 Unfriendly speech
nm
पारुष्यमतिवादः स्याद् 
पारुष्य n. अतिवाद m.
Reproach or menace
nf
 भर्त्सनं त्वपकारगीः
भर्त्सन n. अपकारगिर् f.
339 Reproach with insult or dispagarement
n
यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात् परिभाषणम्
परिभाषण n.
340 Impudation of adultery
f
तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मैथुनं प्रति
आक्षारणा f.
341 Adress or speaking to
nm
स्यादाभाषणमालापः 
आभाषण n. आलाप m.
Incoherent speech
m
 प्रलापो ऽनर्थकं वचः
प्रलाप m.
342 Repetitious speech
mf
अनुलापो मुहुर्भाषा 
अनुलाप m. मुहुर्भाषा f.
Lamentation
mn
 विलापः परिदेवनम्
विलाप m. परिदेवन n.
343 Quarrel or mutual contradiction
mf
विप्रलापो विरोधोक्तिः 
विप्रलाप m. विरोधोक्ति f.
Conversation
m
 संलापो भाषणं मिथः
संलाप m.
344 Speaking well or elegant discouse
mn
सुप्रलापः सुवचनम् 
सुप्रलाप m. सुवचन n.
Denial or concealment of knowledge
mm
 अपलापस्तु निह्नवः
अपलाप m. निह्नव m.
345 Objection
nmm
चोद्यमाक्षेपाऽभियोगौ 
चोद्य n. आक्षेप m. अभियोग m.
Cursing
mmf
 शापाऽक्रोशौ दुरेषणा
शाप m. आक्रोश m. दुरेषणा f.
346 Sweet-talk
mmf
अस्त्री चाटु चटु श्लाघा प्रेम्णा मिथ्याविकत्थनम्
चाटु m. चटु m. श्लाघा f.
347 Declaration or Message
fn
सन्देशवाग्वाचिकं स्याद् 
सन्देशवाच् f. वाचिक n.
Following are also adjectives
 वाग्भेदास्तु त्रिषूत्तरे
348 Inauspicious
f
रुशती वागकल्याणी 
रुशती f.
Auspicious
f
 स्यात् कल्या तु शुभात्मिका
कल्या f.
349 Very sweet and conciliating
nn
अत्यर्थमधुरं सान्त्वं 
अत्यर्थमधुर n. सान्त्वं n.
Proper or coherent
nn
 सङ्गतं हृदयङ्गमम्
सङ्गत n. हृदयङ्गम n.
350 Harsh
nn
निष्ठुरं परुषं 
निष्ठुर n. परुष n.
Rustic and homely
nn
 ग्राम्यमश्लीलं 
ग्राम्य n. अश्लील n.
Pleasing but true
n
 सूनृतं प्रिये
सूनृत n.
351 . . .
सत्येऽथ 
Inconsistent and contradictory
nnn
 सङ्कुलक्लिष्टे परस्परपराहते
सङ्कुल n. क्लिष्ट n. परस्परपराहत n.
352 Imperfectly pronounced or slurred
nn
लुप्तवर्णपदं ग्रस्तं 
लुप्तवर्णपद n. ग्रस्त n.
Spoken fast or hurried
nn
 निरस्तं त्वरितोदितम्
निरस्त n. त्वरितोदित n.
353 Sputtered
n
अम्बूकृतं सनिष्ठीवम् 
सनिष्ठीव n.
Unmeaning or nonsensical
nn
 अबद्धं स्यादनर्थकम्
अबद्ध n. अनर्थक n.
354 Inappropriate or unfit to be uttered
nn
अनक्षरमवाच्यं स्याद् 
अनक्षर n. अवाच्य n.
An impossibility or oxymoron
 आहतं तु मृषार्थकम्
355 Sarcastic
nm
सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासं 
सोल्लुण्ठन n. सोत्प्रास m.
Loving
n
 मणितं रतिकूजितम्
मणित n.
356 Plain, pleasant or clear
nnnnn
श्राव्यं हृद्यं मनोहारि विस्पष्टं प्रकटोदितम्
श्राव्य n. हृद्य n. मनोहारि n. विस्पष्ट n. प्रकटोदित n.
357 Indistinct
nn
अथ म्लिष्टमविस्पष्टं 
म्लिष्ट n. अविस्पष्ट n.
False
nn
 वितथं त्वनृतं वचः
वितथ n. अनृत n.
358 Truth
nnnn
सत्यं तथ्यमृतं सम्यक् 
सत्य n. तथ्य n. ऋत n. सम्यक् n.
Preceding are also adjectives
 अमूनि त्रिषु तद्वति
359 Sound
mmmmmmm
शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः
शब्द m. निनाद m. निनद m. ध्वनि m. ध्वान m. रव m. स्वन m.
360 . . .
mmmmmm
स्वाननिर्घोषनिर्ह्रादनादनिस्वाननिस्वनाः
स्वान m. निर्घोष m. निर्ह्राद m. नाद m. निस्वान m. निस्वन m.
361 . . .
mmmm
आरवाऽऽरावसंरावविरावाः 
आरव m. आराव m. संराव m. विराव m.
Rustling of clothing and leaves
m
 अथ मर्मरः
मर्मर m.
362 . . .
स्वनिते वस्त्रपर्णानां 
Tinkling of ornaments
n
 भूषणानां तु शिञ्जितम्
शिञ्जित n.
363 Tone or musical sound
mmmmn
निक्वाणो निक्वणः क्वाणः क्वणः क्वणनमित्यपि
निक्वाण m. निक्वण m. क्वाण m. क्वण m. क्वणन n.
364 Sound of the veena
mm
वीणायाः क्वणिते प्रादेः प्रक्वाणप्रक्वणादयः
प्रक्वाण m. प्रक्वण m.
365 Confused or mingled sound
mm
कोलाहलः कलकलः 
कोलाहल m. कलकल m.
Cry of birds
nn
 तिरश्चां वाशितं रुतम्
वाशित n. रुतम् n.
366 Echo
fm
स्त्री प्रतिश्रुत् प्रतिध्वाने 
प्रतिश्रुत् f. प्रतिध्वान m.
Song or singing
nn
 गीतं गानमिमे समे
गीत n. गान n.
367 ***
इति शब्दादिवर्गः